Regulamin serwisu internetowego SmartRank.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego smartrank.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność
 9. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwis internetowy działający pod adresem smartrank.pl prowadzony jest przez Tomasza Roszczyca wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SmartRank Tomasz Roszczyc wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jana Kilińskiego 16, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432184707, REGON: 368102860, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@smartrank.pl.
  2. Serwis smartrank.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis smartrank.pl na rzecz Usługobiorców, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu smartrank.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzi sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie.
  6. Sprzedawca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe oraz ceny Produktów prezentowanych w Serwisie, a także ich dostępność w sklepach internetowych były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
  7. Serwis nie jest stroną Umowy Sprzedaży, ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi opisami Produktów.
  8. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem smartrank.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem smartrank.pl użyte są w celach informacyjnych.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Definicje

  1. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, po przekierowaniu go na stronę Produktu.
  2. Konsumnet – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kontrahent (Sprzedawca) – Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy lub prezentujący Produkt, uzyskujący za pośrednictwem Serwisu możliwość sprzedaży określonego Produktu.
  4. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
  5. Produkt – dostępna w sklepie internetowym Kontrahenta rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Kontrahentem.
  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331  § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  7. Ranking – Usługa Elektroniczna umożliwiająca porównywanie określonych cech Produktów, zaprezentowanie wyniku tej analizy oraz uzyskiwanie informacji o najkorzystniejszej dla określonego Klienta ofercie produktowej zgodnie z użytymi przez niego filtrami.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
  9. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem smartrank.pl
  10. System opinii – usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktu oraz przebiegu i realizacji transakcji.
  11. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.
  12. Usługodawca – Tomasz Roszczyc wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SmartRank Tomasz Roszczyc, ul. Jana Kilińskiego 16, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432184707, REGON: 368102860.
  13. Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
  14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  1. Usługodawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Serwisu Usługi Elektroniczne takie jak:
   1. korzystanie z Rankingu,
   2. przekierowanie na stronę internetową Sprzedawcy zaprezentowanego w Serwisie Produktu,
   3. zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji oraz Produktu,
   4. korzystanie z Newslettera.
  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne dla Klientów.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na przekierowaniu Użytkownika na stronę internetową Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. Umowa Sprzedaży zawarta po przekierowaniu na stronę sklepu internetowego jest zawierana zgodnie z regulaminem Sprzedawcy.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Rankingu Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi.
   Serwis pobiera i wyświetla dostępne w sklepach internetowych prezentacje Produktów o najniższych cenach, zgodnie z informacjami podanymi przez Sprzedawców.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii dotyczących Produktu oraz przebiegu i realizacji transakcji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania wystawiania jej przez Usługobiorcę.
  5. Użytkownik zobowiązuje się:
   1. opiniować i oceniać w Serwisie tylko wtedy, gdy sam dokonał zakupu,
   2. nie opiniować i nie oceniać, gdy Użytkownik jest u opiniowanego lub ocenianego Sprzedawcy zatrudniony lub pozostaje w podobnym związku z Sprzedawcą,
   3. nie dodawać fałszywych lub wprowadzających w błąd, a przez to mogących mieć negatywny wpływ na wybór innych Użytkowników, opinii i ocen lub oświadczeń dotyczących transakcji lub Sprzedawcy,
   4. nie umieszczać reklamy towarów, usług, firm, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,
   5. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez ich wyraźnej zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
  6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  11. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
   1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
   2. o charakterze rasistowskim,
   3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
   4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
   5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
   6. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do smartrank.pl,
   7. będących SPAMem lub materiałem promocyjnym,
   8. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smartrank.pl.
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@smartrank.pl.
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. Własność intelektualna

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem smartrank.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i z (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Tomasza Roszczyca wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SmartRank Tomasz Roszczyc, ul. Jana Kilińskiego 16, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432184707, REGON: 368102860. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony smartrank.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony smartrank.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
  3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
  5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
   1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
   2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
   3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
   4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
   5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
   6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
   7. za skutki związane z utratą hasła.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca nie odpowiada za zdolności Użytkowników do zaciągania zobowiązań.
  2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  4. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
  5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału
  6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  7. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.